کرمانشاه دات بیز بانک اطلاعات مشاغل صنایع اماکن شرکت ها و توانمندیهای استان کرمانشاه است ودر بخش های متفاوت آنها رادسته بندی نموده است.ثبت خدمات عام المنفعه رایگان است

 

 راهنمای الکترونیک تهران . مشهد. کرمانشاه . کردستان . همدان . لرستان . ایلام . سلیمانیه                                                                               خدمات الکترونیک کاربردی

جدیدترین آگهی ها

کالای خواب لحاف  و پتو و حوله

کالای خواب لحاف و پتو و حوله

کرمانشاه (کرمانشاه) - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

 فروشفوقالعادهپتوشادیلون - لحافلاییباپارچهترکوگلدوزیکارخانه تعاونیفومنلایی- حولهاعلاتبریزباپایینترینقیمتبهصورتعمدهبرای ادارات  وجزیی  ازتولیدبهمصرفکالایخوابپرسینطرفقراردادتعداد زیادیازسازمانهاواداراتمیباشدازجمله  بانکقوامین - کشاورزیبابن خریدادراتآموزشپرورشومخابراتو....وسازمانهایدولتیوخصوصیمانند نظا...